Golfbilar tillåtet från onsdag 1 maj!

Banchef Darren har nu gett klartecken för spel med golfbil på banorna.

En del områden är fortfarande blöta så ta det försiktigt och kör ej för nära tee- och greenområden.

Hyra golfbil

På Ågesta GK kan du hyra golfbil vid spel och komma utvilad till varje slag.

Bokning av golfbil sker genom receptionen på 08-447 33 30. Notera att du skall ha en bokad tid för att hyra bil och att du själv skall hämta ut golfbilsnyckeln. (Gäller även för årskort)

Golfbil bokas i mån av tillgång och sista tid för uthyrning är 16:00. 

Medlem eller gäst 18-hål Årskort
Medlem med läkarintyg 250 kr 4 600 kr
Medlem 350 kr 6 300 kr
Gäst med läkarintyg 400 kr  
Gäst 450 kr  

HYRESVILLKOR FÖR GOLFBILAR PÅ ÅGESTA GK

§ 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Man ska vara minst 18 år och inneha B-körkort för att få hyra golfbil. Gällande alkohol eller droger gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Ej allmän väg.

§ 3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder/kostnader som skall vidtagas.

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats och sättas på laddning samt tömmas på skräp. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.

§ 8. Antal personer i golfbilen
Denna golfbil är avsedd endast för 2 personer samtidigt.

§ 9. Uthyrarens hävningsrätt
Om detta avtal ej uppfylls hävs avtalet och golfbilen tas i retur samt en administrations kostnad på 500 sek debiteras hyrestagaren.

Kommentarer