Masterplan i samarbete med Pierre Fulke Design

Under Höstmötet 2021 framlades en motion om ny bansträckning. Motionen avslogs med förbehåll att Styrelsen skulle återkomma till Höstmötet 2022 med förslag på hur 18-hålsbanan skulle kunna utvecklas.

Den genomgripande ombyggnation som genomfördes på 18-hålsbanan 2007 - 2009 blev inte helt igenom lyckad. Slutresultatet lämnade flertalet teeboxar som är för små, svårskötta greenområden, långa promenader mellan hålen, flertalet korsningar och avsaknaden av ett bra klubbhusnära övningsområde.

Mot bakgrund av det har klubben skrivit avtal med Pierre Fulke Design om framtagande av en långsiktig utvecklingsplan för våra banor och övningsområden en så kallad Masterplan. Planen kommer att innefatta 18-hålsbanan, 9-hålsbanan och våra övningsområden.

Den kommer att vara långsiktig och skall finansieras med egna medel vilket betyder att när vi har ekonomisk möjlighet kommer vi att genomföra delar i planen. 

I uppdraget till Pierre Fulke Design fanns följande önskemål från styrelsen:

  • En mer rytmisk sträckning/layout av 18-hålsbanan.
  • En uppdaterad design som både är mer intressant och enklare att hålla i fint skick.
  • Totalt kortare gångsträckor mellan hålen.
  • Färre korsningar där man går framför annat håls utslag.
  • Få in området i spel där gamla hål 10 och 11 låg. Det är nu övningsområde bakom green på hål 4.
  • Ett stort klubbhusnära övningsområde för medlemmar.

Processens olika steg fram till beslut
Pierre Fulke Design har under våren 2023 påbörjat arbetet med att ta fram en ny Masterplan.

På vårmötet 8 maj gästade Pierre oss och berättade om sig själv och hans tankar kring utvecklingen av vår anläggning. Bl a förde han fram säkerhetsrisken på hål 18 där långa utslag åt vänster riskerar att träffa ridskolans ungdomar eller personal samt deras fordon. Klubben har under flera år haft diskussioner med Ågesta Ridskola där de påtalat den uppenbara risk som nuvarande 18:e hålet medför där det varje år landar bollar på andra sidan taket när ridskolans ungdomar bedriver träning på häst.

Hål 18 tillsammans med gamla hål 3 bildar en stor sammanhängande yta som skulle fungera utmärkt som övningsområde och korthålsbana.

Förslaget som Pierre Fulke har tagit fram innebär en total gångsträcka mellan hålen som är mellan 700 - 800 meter kortare än nuvarande sträckning och har även ett nytt hål och två nya/gamla hål (ytan bakom hål 4). Kiosken är placerad bakom green på hål 15 och passeras efter hål 9 och efter hål 15. För den som vill spela 9 hål eller 11 hål så är det en relativt smidig promenad in till klubbhuset.

Förslaget innehåller också flertalet renoverade tee, renovering och nybyggnation av bunkrar och omformning av vissa greenområden som idag är svårskötta.

Måndag 2 oktober 18:30 genomfördes extra Årsmöte och då beslutades om att genomföra den föreslagna utvecklingsplan för banor och övningsområden efter ekonomiska förutsättningar om eget finansierande.

Genomförande av utvecklings- och renoveringsplan för banor och övningsområden

Under 2024 kommer Fas 1 av den beslutade Masterplanen att påbörjas.

Fas 1 innehåller renovering av teeytor på nuvarande hål 8 och hål 17 samt byggande av blivande hål 4, som då blir par-5 och hål 5 som blir ett par-3 hål, som i dagsläget används som övningsområde. Sista fasen av hål 4, där dagens greenområde ligger, väntar vi med till slutet av säsongen.

Faser är enligt följande:

Fas 1 2024
Hål 4 komplett nytt hål
Hål 5 komplett nytt hål
Hål 11 teerenovering alla tees
Hål 9 teebyggnation gul/blå/röd/orange.

Fas 2 2025
Hål 12 komplett
Hål 13 komplett
Hål 16 komplett
Hål 14 teebyggnation vit/orange
Hål 10 teebyggnation gul/blå/röd/orange

Fas 3 2026
Hål 18 komplett
Hål 17 komplett
Hål 1 komplett
Hål 2 komplett

Fas 4 2027
Hål 3 komplett
Hål 9 resterande del
Hål 6 komplett
Hål 7 komplett

Fas 5 2028
Hål 14 sista 100 m inkl greenområde.
Hål 15 komplett
Hål 10 fairwaybunker + greenområde
Hål 11 greenområde
Hål 8 komplett

För övningsområde och korthålsbana kommer bidrag från Allmänna Arvsfonden
att sökas. Tidplan tas fram efter besked.