Välkommen på Höstmöte i Ågesta Golfklubb!

Datum: Tisdag 7 december 2021.
Plats: Klubbhuset
Tid: 18:30. Kaffe/te och bulle serveras från 18:00.

Inledning

Ordföranden har ordet.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret för golfklubben och dotterbolaget.
7. Godkännande av föreslagen ändring av medlemsavgiften, spelavgiften eller annan avgift som överskrider ändring av (KPI) från (augusti) föregående år till (augusti) innevarande år.
8. Behandling styrelsens förslag och av medlemmars i rätt tid inkomna motioner.
9. Övriga frågor.

Förslag till verksamhetsplan, medlems- och spelavgifter samt budget för det kommande verksamhetsåret finns tillgängligt på klubbens hemsida under medlemssidorna och på kansliet från tisdag 23 november.

Motioner till Höstmötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 23 oktober.

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer