Kallelse till Vårmöte i Ågesta Golfklubb onsdag 29 april 19:00!

Alla medlemmar kallas härmed till vårmöte i Ågesta Golfklubb. Mötet hålls onsdagen den 29 april kl 19:00 i klubbhuset/Ågesta Krog.

Före mötet från 18:30 sker avprickning och serveras kaffe/te och bulle.

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Val av
  a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid fram till nästa vårmöte.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid fram till vårmötet om två år.
  c) två revisorer jämte en suppleant för en tid fram till nästa vårmöte. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
  d) valberedningen, upp till fyra ledamöter, varav en ordförande för en tid av 2 år. 2 ledamöter väljs årligen.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor.
 14. Mötets avslutande

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga från den 15 april 2020 på klubbens kansli samt på klubbens hemsida och kommer även att tillhandahållas på mötet.

Välkomna!

Med vänlig hälsning/Styrelsen

Kommentarer