Golfbilar tillåtna vid spel från tisdag 10 maj!

Golfbilar
Vid spel på banan får golfbil hyras och nyttjas av person som är minst 18 år. Betalning och nyckelutlämning sker i receptionen. För att få pris med läkarintyg skall intyg uppvisas. Årskorts- eller 10-kortsinnehavare skall personligen hämta ut nyckeln.

Golfbilen skall framföras i enlighet med ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR GOLFBILAR INOM SGF. (Finns på hemsidan under fliken HYRA GOLFBIL)

Efter spel med golfbil skall:

  • Golfbilen placeras på rätt parkeringsplats.
  • Skräp tas ur och slängas i papperskorgen.
  • Laddaren kopplas in och kontrolleras att den startar. (En ljudsignal låter efter ett antal sekunder)
  • Nyckeln återlämnas i receptionen alternativt i greenfeeinkastet vid receptionsentrén om receptionen är stängd.
  • Eventuella skador på bilen rapporteras till receptionen alternativt till info@agestagk.se om receptionen är stängd.

HYRESVILLKOR FÖR GOLFBILAR PÅ ÅGESTA GK

§ 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Man ska vara 18 år för att få hyra golfbil. Gällande alkohol eller droger gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Ej allmän väg.

§ 3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder/kostnader som skall vidtagas.

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats och sättas på laddning samt tömmas på skräp. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.

§ 8. Antal personer i golfbilen
Denna golfbil är avsedd endast för 2 personer samtidigt.

§ 9. Uthyrarens hävningsrätt
Om detta avtal ej uppfylls hävs avtalet och golfbilen tas i retur samt en administrations kostnad på 500 sek debiteras hyrestagaren.

Mvh/Ågesta GK

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Pink Lady 2022-08-30
KM 2022 2022-08-29
Minnesgolfen 2022 2022-08-23
Anna Lundin 2022-08-22
REA i shopen 2022-08-16